Đã có bản nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.7, QT TNCN 3.2.4
đáp ứng nghiệp vụ lập BCTC theo thông tư 200/2014/TT-BTC và quyết toán thuế TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC
>>XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY<<NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4
        - Văn bản nghiệp vụ đáp ứng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
       - Hiệu lực áp dụng lập mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC: Năm tài chính 2015
       - Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, bao gồm các mẫu biểu:

           + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
           + Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
           + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
           + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
           + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
       - Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.7. 
       Bắt đầu từ ngày 12/03/2016, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7, iTaxViewer 1.1.4 thay cho các phiên bản trước đây.

       Link tải về bộ cài đặt và nâng cấp:

            - HTKK v3.3.7
         - iTaxViewer 1.1.4

 


NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG BCTC PHIÊN BẢN 4.0
(Ứng dụng dành cho cơ quan thuế)
Nội dung nâng cấp:
       - Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng lập mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho năm tài chính 2015.
       - Nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc truyền nhận dữ liệu qua trục truyền tin ngành Thuế.
Chi tiết: 

           + Nâng cấp ứng dụng BCTC
           + Cho phép cập nhật, tra cứu, kết xuất các mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giải định hoạt động liên tục.
           + Cho phép cập nhật, tra cứu, kết xuất các mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giải định hoạt động không liên tục.
           + Cho phép nhận dữ liệu từ file XML kết xuất từ ứng dụng HTKK ngành Thuế.
           Nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc truyền nhận dữ liệu qua trục truyền tin ngành Thuế.

NỘI DUNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG NTK_TMS
(Ứng dụng dành cho cơ quan thuế)
Nội dung nâng cấp phiên bản 2.2:
Nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai mã vạch tập trung phiên bản 2.2 đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ sau: 
       - Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành chế độ kế toán doanh nghiệp
       - Nâng cấp chức năng nhận/ tra cứu tờ khai Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
       - Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


Bấm LikeG+ nếu những thông tin trên hữu ích với các bạn

Tags: