Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử không thể tránh khỏi sai sót khi lập hóa đơn. Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm thì giá trị sai sót trên hóa đơn có được ghi dấu âm (-) không? Có sự khác nhau giữa quy định cũ và mới khi điều chỉnh giảm giá trị trên hóa đơn điện tử. Cụ thể theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Còn theo quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC thì nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót được sử dụng dấu âm (-) để điều chỉnh giảm đúng với thực tế cần điều chỉnh.

điều chỉnh sai sót hóa đơn điện tử

Căn cứ Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC quy định: 

"Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

....

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

Căn cứ Mục e, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì

"Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh."

 

Như vậy đã có sự thay đổi về quy định xử lý sai sót về giá trị trên hóa đơn điện tử, người nộp thuế cần cập nhật quy định mới để xử lý đúng khi áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC

 

Bài viết liên quan: 

Giới thiệu nội dung Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính

Xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử phát hành theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC

 

 
Tags: