3345/TB-TCT

   BỘ TÀI CHÍNH                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3345/TB-TCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử,
Hoá đơn điện tử có mã xác thực
 
      Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:
 
STT Tên ứng dụng Lịch dừng ứng dụng
1 Hệ thống khai thuế qua mạng Tạm dừng hoạt động:
Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến
11h00 ngày 28/05/2016;
Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến
23h00 ngày 28/05/2016
2 Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động:
Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến
11h00 ngày 28/05/2016;
Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến
23h00 ngày 28/05/2016
6 Hệ thống Hoá đơn điện tử có mã
xác thực
Tạm dừng hoạt động:
Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến
11h00 ngày 28/05/2016;
Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến
23h00 ngày 28/05/2016
 
      Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường. Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và Hóa đơn điện tử có mã xác thực.
        Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện kê khai, nộp thuế.

Nơi nhận:                                                                          KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố;                                              PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để
phối hợp thực hiện);
- Website ngành Thuế;
- Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác
thực;
- Các Ngân hàng, TVAN đã triển  
                                                  NGUYỄN ĐẠI TRÍ
khai dịch vụ NTĐT với TCT (để
thực hiện);
- Lưu VT, CNTT (3b).

 
Tags: