BỘ TÀI CHÍNH                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5480/TB-TCT
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử,
Hoá đơn điện tử có mã xác thực phục vụ kiểm tra ứng dụng
tại Trung tâm dữ liệu dự phòng

      Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hoá đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ kiểm tra hoạt động các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng, thời gian cụ thể như sau:
 

STT Tên ứng dụng Lịch dừng ứng dụng
1 Hệ thống Kê khai qua mạng Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày
01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016
2 Hệ thống Nộp thuế điện tử Tạm dừng hoạt động từ 18h00 ngày
01/9/2016 đến 18h00 ngày 04/9/2016
3 Hệ thống Hoá đơn điện tử có mã
xác thực
Tạm dừng hoạt động từ 19h00 ngày
01/9/2016 đến 22h00 ngày 01/9/2016
và từ 19h00 ngày 02/9/2016 đến
22h00 ngày 02/9/2016
 
 

      Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.
      Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện từ, Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Nơi nhận:                                                                                                 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Cục Thuế các tỉnlì/thành phố;                                                                       PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Vụ KK, DNL, TVỌT, TTHT (để
phối hợp thực hiện);
- Website ngành Thuế;
- Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác
thực;
- Các ngân hàng, Tvan đã triển khai
dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện)
                                                                         NGUYỄN ĐẠI TRÍ
- Lưu VT, CNTT (3b).
 

Tags: