Thông báo số 2848/TB-TCT ngày 07/07/2017 của tổng cục thuế về kế hoạch tạm dừng Nộp thuế điện tử, Dịch vụ thuế điện tử, Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực, Hệ thống Đăng ký doanh nghiệp

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Nộp thuế điện tử, Dịch vụ thuế điện tử (phân hệ nộp thuế), hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực, hệ thống Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) phục vụ nâng cấp hệ thống trục tích hợp và kiểm thử kết nối kênh truyền active - standby với NHTM, thời gian cụ thể như sau:

STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng

1

Hệ thống Nộp thuế điện tử

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày
14/07/2017 đến 18h00 ngày 16/07/2017

2

Dịch vụ thuế điện tử (phân hệ
nộp thuế)

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày
14/07/2017 đến 18h00 ngày 16/07/2017

3

Hệ thống Hoá đơn điện tử có
mã xác thực

Tạm dừng hoạt động từ 9h00 ngày
09/07/2017 đến 11h00 ngày 09/07/2017

4

Hệ thống Đăng ký doanh
nghiệp DKDN

Tạm dừng hoạt động từ 17h00 ngày
07/07/2017 đến 18h00 ngày 08/07/2017

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Nộp thuế điện tử, Dịch vụ thuế điện tử (phân hệ nộp thuế), Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Nơi nhận:
- Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
- Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);
- Website ngành Thuế;
- Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác thực;
- Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện);
- Lưu VT, CNTT (3b).

Tags: