Link download mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với Ngân hàng Quốc Dân NCB tại đây . Điều kiện đăng ký nộp thuế điện tử là doanh nghiệp cần phải có chữ ký số và đã đăng ký kê khai thuế qua mạng.

Các bước đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng TMCP Quốc dân NCB

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng trình duyệt Internet Explorer có cài sẵn Java
https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/DKyBSung/DkyBsung.jsp

Bước 2: Khai vào mẫu đăng ký ủy quyền trích nợ rồi đem nộp tại ngân hàng Quốc dân. => Link tải mẫu đăng ký

ngân hàng quốc dân

GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP)

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN CHI NHÁNH........

 

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

      Công ty                 : ………………………………………………………………………….

Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp: ……………………… Ngày cấp  : ………… Nơi cấp  :……....

Địa chỉ                   : ………………………………………………………………………….

Số điện thoại         : …………………………………………………………………….........

Người đại diện      : ………………………………………………………………………….

Chức vụ                : ………………………………………………………………………….

CMND/hộ chiếu số: ……………………… Ngày cấp  : ………… Nơi cấp  :……..............

Giấy ủy quyền số :...................................... Ngày cấp:..........................................................

 

Chúng tôi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với các thông tin sau:

Thư điện tử (Email) (*)………………………………………………………………………

Số điện thoại (*)…………………………………………………………………………….

Tài khoản thanh toán đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử và thanh toán phí (*): ……..………………………………………………………………………………………

Người đại diện hợp pháp (*):…………………………………………………………………………..

(theo uỷ quyền số …………………………………………………………………………..)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:…………………………Cấp ngày:………….

Kế toán trưởng (*):…………………………………………………………………………..

(theo uỷ quyền số …………………………………………………………………………..)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:…………………………Cấp ngày:………….

Thông tin chữ ký số công cộng (*):

- Số seri chữ ký số:…………………………………………………………………………

- Đơn vị cung cấp:…………………………………………………………………………

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

 1. a. Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp;
 2. b. Đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế;
 3. c. Cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật các thông tin theo yêu cầu của NCB và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp liên quan đến dịch vụ NTĐT;
 4. d. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ NTĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. NCB hoàn toàn miễn trách, kể cả trường hợp sau đó khách hàng phát hiện ra giao dịch NTĐT có sự giả mạo, mạo danh hay được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. 
 5. e. Ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho NCB thực hiện trích tiền từ tài khoản thanh toán số………………………… tại Chi nhánh NCB………………….. để thực hiện các giao dịch NTĐT và thu phí dịch vụ (nếu có) theo biểu phí hiện hành của NCB đối với các Giấy nộp tiền vào NSNN (GNT) được lập trên ứng dụng của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế gửi đến cho NCB nếu đảm bảo đủ điều kiện thanh toán (thông tin trên GNT đầy đủ, chữ ký số trên GNT khớp đúng với chữ ký số đã đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT, tài khoản trích nợ đủ số dư).
 6. f. Đảm bảo đủ số dư tài khoản tại thời điểm thanh toán để thực hiện giao dịch và thanh toán phí cho các giao dịch NTĐT.
 7. g. Có trách nhiệm phối hợp với NCB thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của NCB, KBNN hoặc Cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.
 8. h. Thông báo kịp thời cho NCB và Cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây:
  • - Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép;
  • - Nghi ngờ mật khẩu bị lộ;
  • - Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;
  • - Phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.
 9. i. Tự trang bị, bảo trì các thiết bị kết nối và máy tính để sử dụng dịch vụ NTĐT.

 

Ngày          tháng        năm

CÔNG TY…….

(Đại diện Công ty ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

     

 

 

 

Ghi chú: Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử tại Chi nhánh NCB đang quản lý hoặc mở mới tài khoản thanh toán của khách hàng.

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN

Sau khi kiểm tra đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử của khách hàng, chấp nhận đăng ký của khách hàng vào …….. giờ……. ngày…../……./………

Giao dịch viên

(Ký tên, đóng dấu)

Kiểm soát viên/Trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tags: