Về việc hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 3.8.0, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML iTaxViewer 1.4.2, Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.3.0; Chuyển đổi chữ ký số chuẩn hàm băm an toàn SHA-256; Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.4 đáp ứng các nội dung còn lại thuộc giai đoạn 3,4 nêu tại công văn số 1147/TCT-KK; đồng thời nâng cấp báo cáo kế toán đáp ứng công văn số 3494/TCT-KK ngày 07/8/2017 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu báo cáo kế toán theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

       Nâng cấp danh mục thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí, lệ phí thuộc các chức năng kê khai tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/TTĐB,  01/TBVMT, 01/PHLP, 02/PHLP, 01/BVMT, 02/BVMT, 01/CNKD trên ứng dụng HTKK, iHTKK theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC.
      Hỗ trợ hạch toán tờ khai có tiểu mục thay đổi theo các tiểu mục mới kể từ sau thời điểm nâng cấp ứng dụng bao gồm các tờ khai có ký hiệu (TTĐB, TAIN, PHLP, BVMT, CNKD, BCSDHD-CNKD PTHU_VSP, TK-VSP, ĐCĐB_VSP, TNS).
      Nâng cấp chuẩn ký và xác thực chữ ký số theo chuẩn hàm băm an toàn SHA-256.

     Chuyển đổi dữ liệu số thuế phải nộp trên các tờ khai trên để khi NNT nộp tờ khai bổ sung thì có thể hỗ trợ hạch toán tự động phần nghĩa vụ chênh lệch theo tiểu mục mới.
      Nâng cấp các chức năng xử lý tờ khai, quyết định, chứng từ, thông báo để hạch toán nghĩa vụ của người nộp thuế vào các tiểu mục mới trên ứng dụng TMS, chặn không cho hạch toán vào tiểu mục đã hết hiệu lực.
      Chuyển đổi dữ liệu số thuế còn phải nộp, nộp thừa của các tiểu mục đã hết hiệu lực sang tiểu mục mới (trừ số thuế còn phải nộp của tiểu mục 4911 đã được chuyển đổi khi nâng cấp ứng dụng đáp ứng các nội dung thuộc giai đoạn 1,2 và số thuế nộp thừa tiểu mục 4911 cơ quan thuế phải rà soát và điều chỉnh theo hướng dẫn tại công văn số 1147/TCT-KK).

      Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.0.

      Bắt đầu từ ngày 12/11/2017, khi kê khai các tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

      Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 

      - Ứng dụng HTKK 3.8.0
      - Ứng dụng iTaxViewer 1.4.2
      - Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.0: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn

      Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

      Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0, iTaxViewer 1.4.2 do cơ quan Thuế cung cấp.

      Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Tags: