Tin mới nhất:=> (15/03/2018) Công văn 845/TCT-CNTT về kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO: về Phương án trình Bộ về kế hoạch triển khai lập, tiếp nhận bằng hình thức điện tử "Báo cáo tài chính" quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Trình Bộ cho phép lùi thời hạn tiếp nhận BCTC theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC đến hết ngày 30/4/2018.

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

     Ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017 thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.

     Tổng cục Thuế đã xây dựng dự án CNTT để nâng cấp các ứng dụng ngành Thuế đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC (gồm: ứng dụng HTKK, iHTKK, Etax, TMS, BCTC,...), tuy nhiên các thủ tục triên khai dự án phải tuân theo các quy định tại nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT. Do vậy, dự kiến đến đầu tháng 4/2018 mới triển khai được ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK), ứng dụng tiếp nhận tờ khai điện tử (iHTKK) cho NNT

Để có cơ sở hướng dẫn. triển khai cho NNT, Tổng cục đang trình Bộ phương án triển khai sau:

1. Hoàn thành nâng cấp và triển khai đồng bộ các ứng dụng (HTKK, iHTKK, eTax, NTK_TMS, TMS, BCTC, .) đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 10/04/2018. (Ngành thuế sẽ triên khai ứng dụng HTKK, iHTKK cho phép NNT lập và gửi Báo cáo tài chính từ ngày 10/04/2018).

2. Người nộp thuế thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính theo mẫu của Thông tư số 133/2016/TT-BTC không phải lập vả gửi BCTC bằng giấy đến cơ quan thuế.

     Từ ngày 13/03/2018 hệ thống iHTKK và eTax chỉ tiếp nhận BCTC theo mẫu biểu tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đối với người nộp thuế là hợp tác xã, liên hợp tác xã; tiếp nhận Báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC đối với doanh nghiệp lớn; đồng thời dừng không tiếp nhận Báo cáo tài chính theo mẫu Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
     Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 10/4/2018, hệ thống TMS tạm thời không kiểm tra điều kiện trà thông báo bước 2 trên ứng dụng TMS - "NNT phải đảm bảo đâ gửi BCTC đến Cơ quan thuế trước khi gửi Tờ khai quyết toán thuế TNDN".
     Sau ngày 10/4/2018, hệ thống tiếp tục kiểm tra thực hiện trả thông báo bước 2 đối với lỗi nêu trên. Đồng thời, cơ quan thuế đôn đốc NNT đã gửi Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2017 nhưng chưa có Báo cáo tài chính theo mẫu cùa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC cần lập và gửi Báo cáo tài chính trước 30/4/2018.

3. Trình Bộ cho phép lùi thời hạn tiếp nhận Báo cáo tài chính (BCTC) theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC đến hết ngày 30/4/2018.

     Theo thông báo của Bộ thứ 4 ngày 14/03/2018. Bộ sẽ tổ chức họp với Tổng cục thuế và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án triển khai cho Người nộp thuế.
     Cục CNTT đề nghị Phụ trách phòng Tin học báo cáo ngay Lãnh đạo Cục Thuế thông báo đến các bộ phận chức năng để thông báo cho Người nộp thuế biết phương án Tổng cục thuế đang trình Bộ. Ngay khi Bộ Tài chính phê duyệt phương án, Cục CNTT sẽ phối hợp với các Vụ/đơn vị trình Tổng cục thuế duyệt công văn chi đạo các Cục Thuế tổ chức thực hiện.

Trân trọng./.

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tags: