HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KÊ KHAI TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
(Gửi kèm thông báo số 9867/TB-CT-KK&KTT ngày 15/3/2018)

Hệ thống quản lý thuế của Cơ quan thuế kiểm tra tự động hồ sơ khai thuế tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, kỳ tính thuế năm 2016 đã phát hiện ra một số lỗi. Cục thuế TP Hà Nội thông báo với Quý đơn vị nội dung lỗi và hướng dẫn xử lý từng lỗi từng trường hợp cụ thể như sau:

>> Hướng dẫn đăng ký mã số thuế cá nhân năm 2017

STT

Lỗi

Nội dung lỗi

Hướng dẫn xử lý

(1)

Tờ khai QTT-TNCN có dữ liệu = 0

Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2016 Quý đơn vị gửi có chỉ tiêu Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân (chỉ tiêu 28) bằng 0

Quý đơn vị rà soát lại kê khai.

 + Trường hợp Quý đơn vị đã kê khai đúng (trong năm 2016 không phát sinh thu nhập của người lao động) thì phản hồi bằng email lại với cán bộ hỗ trợ trong thông báo này là đã kê khai đúng số phát sinh.
 + Trường hợp nếu thực tế có phát sinh chi trả thu nhập cho cá nhân làm công ăn lương thì yêu cầu kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính.

(2)

Không nộp BK 05-1

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán nhưng không gửi kèm BK 05-1

Quý đơn vị kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính đầy đủ và chính xác BK 05-1.

(3)

BK 05-3 không có dữ liệu (không tồn tại BK)

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán có kê Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) nhưng không gửi kèm BK 05-3

Quý đơn vị rà soát lại kê khai.

 + Trường hợp Quý đơn vị không phát sinh cá nhân giảm trừ gia cảnh thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, trong đó kê khai lại chỉ tiêu 27 trên tờ khai bằng 0.
 + Trường hợp thực tế có phát sinh khấu trừ người phụ thuộc thì yêu cầu kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính đầy đủ và chính xác BK 05-3.

(4)

Số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (Chỉ tiêu 22) trên TK sai lệch với BK 05-1

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán có kê Số cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (chỉ tiêu 27) không bằng số lượng dòng kê khai trên BK 05-1

Quý đơn vị kiểm tra số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (chỉ tiêu 22) phải bằng với số dòng kê khai trên BK 05-1.

 + Trường hợp nếu số Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động (chỉ tiêu 27) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-1 đầy đủ và chính xác số lượng đã kê trên chỉ tiêu 27.
 + Trường hợp nếu dữ liệu trên BK 05-1 đầy đủ và chính xác thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh chỉ tiêu 27 trên tờ khai đúng bằng số dòng dữ liệu trên BK 05-1.

(5)

Số Cá nhân cư trú (chỉ tiêu 24) trên TK sai lệch với BK 05-1 và BK05-2

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán có kê Số cá nhân cứ trú (chỉ tiêu 24) trên tờ khai không bằng với số cá nhân làm công ăn lương đã khâu trừ thuế kê trên BK 05-1 và BK 05-2 (có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 20 trên BK 05-1 và chỉ tiêu 15 trên BK 05-2).

Quý đơn vị kiểm tra số Cá nhân cư trú đã khấu trừ thuế (chỉ tiêu 24) phải bằng số dòng có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 20 trên BK 05-1 và số dòng không tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú và có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 trên BK 05-2.

 + Trường hợp nếu Số cá nhân cứ trú (chỉ tiêu 24) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính điều chỉnh dữ liệu trên BK kê 05-1 và 05-2 đầy đủ và chính xác với số lượng đã kê trên chỉ tiêu 24.
 + Trường hợp nếu dữ liệu trên BK 05-1 và 05-2 đã đầy đủ và chính xác thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh chỉ tiêu 24 trên tờ khai đúng bằng số dòng có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 20 trên BK 05-1 và số dòng không tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú và có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 trên BK 05-2.

(6)

Số Cá nhân không cư trú (chỉ tiêu 25) trên TK sai lệch với BK 05-2

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán có kê số Cá nhân không cư trú (chỉ tiêu 25) không bằng số cá nhân không cư trú có khấu trừ thuế trên BK 05-2.

Quý đơn vị kiểm tra số cá nhân không cư trú đã khấu trừ thuế (chỉ tiêu 25) phải bằng số cá nhân làm công ăn lương trên BK 05-2 có tích chỉ tiêu 10: Cá nhân không cư trú có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15.

 + Trường hợp nếu Số cá nhân không cư trú đã khấu trừ thuế (chỉ tiêu 25) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-2 đúng với số lượng đã kê trên chỉ tiêu 25.
 + Trường hợp nếu dữ liệu trên BK 05-2 đã đầy đủ và chính xác thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh chỉ tiêu 25 phải bằng số cá nhân làm công ăn lương trên BK 05-2 có tích chỉ tiêu 10: Cá nhân không cư trú có phát sinh số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15.

(7)

Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) trên TK sai lệch với BK 05-1

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán có kê tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) không bằng tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1

Quý đơn vị kiểm tra số Cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) phải bằng với tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1.

 + Trường hợp nếu Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-2, 05-3 đúng số lượng đã kê trên chỉ tiêu 25.
 + Trường hợp nếu tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1 đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh chỉ tiêu 27 bằng với tổng số NPT tính giảm trừ (chỉ tiêu 14) trên BK 05-1.

(8)

Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) trên TK sai lệch với BK 05-2

Quý đơn vị đã gửi tờ khai quyết toán có kê Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) không bằng tổng số thuế đã khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú trên BK 05-2

Quý đơn vị kiểm tra Số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) phải bằng tổng thu nhập đã khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú trên BK 05-2

+ Trường hợp nếu số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân không cư trú trong kỳ (chỉ tiêu 36) đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh dữ liệu trên BK 05-2 tổng số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú bằng chỉ tiêu 36.

 + Trường hợp nếu tổng số khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú trên BK 05-2 đã kê đúng thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, điều chỉnh chỉ tiêu 36 bằng tổng thu nhập đã khấu trừ được kê tại chỉ tiêu 15 các dòng có tích chỉ tiêu 10: cá nhân không cư trú đã kê trên BK 05-2.

 

Lưu ý:
      Đối với trường hợp Quý đơn vị phải kê khai bổ xung, điều chỉnh đã thay đổi cơ quan thuế khác thuộc TP Hà Nội, thì Quý đơn vị gửi tờ khai bổ xung cho cơ quan thuế quản lý cũ.
      Ví dụ: Tháng 3/2017, Công ty A có trụ sở tại quận Thanh Xuân đang thuộc quản lý thuế bởi Chi cục thuế quận Thanh Xuân, nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân. Đến tháng 7/2017, Công ty A đã chuyển trụ sở chính về quận Đống Đa và đến nay đang được quản lý thuế bởi Chi cục thuế quận Đống Đa thì thực hiện nộp tờ khai bổ xung tờ khai quyết thuế TNCN năm 2016 cho chi cục thuế quận Thanh Xuân.

>> Báo giá chữ ký số

 

Tags: