Nhằm hướng dẫn NNT thực hiện quyết toán thuế một cách thuận lợi, song song với việc hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục khai thuế, quyết toán thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã biên soạn nội dung hướng dẫn NNT thực hiện thủ tục nộp tiền vào NSNN, cụ thể như sau:

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀO NSNN

(Áp dụng cho NNT thuộc đối tượng QTT tại Cục Thuế TP Hà Nội)

Thông tin tài khoản NSNN (Cơ quan thu Cục Thuế TP Hà Nội): Kho bạc nhà nước TP Hà Nội, tài khoản thu NSNN: 7111, tại các Chi nhánh Ngân hàng sau:

1/ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đống Đa;

2/ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1;

3/ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Sở giao dịch;

4/ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Hà Nội.

5/ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

I. Hướng dẫn nộp tiền đối với các cá nhân có tài khoản tiền gửi tại một  Ngân hàng kể trên hoặc nộp trực tiếp tại quầy giao dịch của 5 ngân hàng phối hợp thu trên

1. Nếu Người nộp thuế có tài khoản thực hiện nộp tiền bằng các chương trình nộp thuế điện tử của Ngân hàng thì thực hiện theo hướng dẫn của các chương trình của ngân hàng.

2. Nếu nộp tại các quầy giao dịch của 5 các ngân hàng phối hợp thu:

Người nộp tiền lập bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC). 

a) Thông tin về hình thức nộp thuế: Chọn tương ứng vào ô nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

b) Thông tin loại tiền nộp thuế: Chọn ô “VND”.

c) Thông tin về người nộp thuế: Ghi đúng theo tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế theo thông tin về đăng ký thuế hoặc thông tin đăng ký doanh nghiệp.

d) Thông tin về người nộp thay: Ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ của người nộp thay trong trường hợp nộp thay.

đ) Thông tin ngân hàng và tài khoản trích tiền nộp ngân sách nhà nước:

- Trường hợp nộp bằng chuyển khoản: Ghi tên ngân hàng mở tài khoản và số tài khoản của người nộp tiền.

- Trường hợp nộp bằng tiền mặt: Chỉ ghi tên ngân hàng nơi người nộp tiền thực hiện giao dịch và không phải ghi số tài khoản.

e) Thông tin nộp ngân sách nhà nước: Đánh dấu vào ô “TK thu NSNN”.

f) Thông tin tài khoản kho bạc nhà nước: Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội.

g) Thông tin tên cơ quan quản lý thu: Cục Thuế TP Hà Nội.

h) Thông tin trong bảng về khoản nộp ngân sách nhà nước:

Điền chỉ tiêu Thông tin kỳ thuế/ ngày quyết định/ ngày thông báo: Nộp thuế theo quyết toán năm: 00/QT/YYYY (Nộp thuế thu nhập cá nhân quyết toán năm 2019, kỳ thuế được ghi là 00/QT/2019); (tiền chậm nộp thuế TNCN nếu có), số tiền.

i) Thông tin số tiền bằng số và bằng chữ: Ghi theo số tiền thực nộp.

j) Thông tin người nộp tiền:

Cá nhân nộp theo hình thức chuyển khoản: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền là chủ tài khoản; để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.

Trường hợp nộp tiền mặt: Ký, ghi rõ họ tên của người nộp tiền, để trống tiêu chí Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị.

II. Hướng dẫn nộp bằng chuyển khoản hoặc trực tiếp tại quầy của các ngân hàng khác 5 ngân hàng trên

Người nộp thuế lập chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu chứng từ giao dịch của Ngân hàng thực hiện giao dịch.Trong đó người nộp thuế ghi đầy đủ các thông tin về người nộp thuế trong phần nội dung chuyển tiền:

Tên người nộp thuế ghi cụ thể rõ họ, tên đệm và tên,

Mã số thuế của người nộp thuế

Tên Kho bạc nhà nước:  Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội,

Tài khoản thu là NSNN: 7111, của KBNN TP Hà Nội mở tại Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa.

Nội dung nộp NSNN : quyết toán thuế TNCN năm 2019chương 557, tiểu mục 1001, Số tiềnTiểu mục 4917 (tiền chậm nộp thuế TNCN nếu có), số tiền.

III. Đối với cá nhân thực hiện nộp tiền bằng phương thức điện tử.

- Đối với phương thức điện tử, cá nhân có thể lựa chọn nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách nhà nước bằng các hình thức:

+ Nộp qua Ebanking;

+ Nộp qua ATM;

+ Nộp qua Home Banking

+ Nộp qua Mobile Banking

- Nguyên tắc chuyển tiền:

Đối với mỗi ngân hàng khác nhau thì có giao diện khác nhau và các bước thực hiện có thể khác nhau tại các ngân hàng điện tử hay các ứng dụng trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đáp ứng các nguyên tắc sau:

+ Lựa chọn ngân hàng ủy nhiệm thu (01 trong 05 Ngân hàng phối hợp thu) Danh sách trên.

+ Lựa chọn tài khoản chuyển khoản là tài khoản thu NSNN 7111

+ Nội dung chuyển tiền ghi đầy đủ thông tin của NNT: Tên người nộp thuế, mã số thuế, thuế TNCN 1001, chậm nộp tiền thuế TNCN 4917 (nếu có) quyết toán năm 2019.

Đối với NNT thuộc đối tượng nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi Cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực trên địa bàn sẽ liên hệ với các Chi cục Thuế (qua số điện thoại hỗ trợ được công khai tại Mục Thông báo trên website Cục Thuế TP Hà Nội: http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc đến trực tiếp tại BPMC cơ quan Thuế để được hỗ trợ).

            IV. Ví dụ minh họa và danh sách Chi nhánh các ngân hàng

Ví dụ 1: Trường hợp nộp thuế TNCN và tiền phạt chậm nộp bằng tiền mặt tại quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Ghi mẫu

 

Mẫu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84  /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt □V       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □      USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

     

 

 

Người nộp thuế: Nguyễn Văn A          Mã số thuế: 8032156752

Địa chỉ: Số 187 Giảng Võ – Cát Linh

………………………………….. Quận/Huyện:  Đống Đa  Tỉnh, TP:     Hà Nội

Người nộp thay: ..........................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:.....................

Đề nghị NH/ KBNN: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- (Chi nhánh/PGD nơi giao dịch) trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □V      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: KBNN TP Hà Nội .  Tỉnh, TP: Hà Nội

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội...............................................................

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung khoản nộp NSNN

Số tiền

1

 

00/QT/2019

Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

3.528.326

2

 

 

Tiền phạt chậm nộp thuế TNCN

700.000

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

4.228.326

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn, bă trăm hai mươi sáu đồng

...................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

       

 

 

  Nguyễn Văn A

 

 

 

Ví dụ 2: Trường hợp nộp thuế TNCN và tiền phạt chậm nộp bằng chuyển khoản tại quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Ghi mẫu

 

Mẫu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84  /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt □       Chuyển khoản □V

Loại tiền:          VND □      USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

     

 

 

Người nộp thuế: Nguyễn Văn A          Mã số thuế: 8032156752

Địa chỉ: Số 187 Giảng Võ – Cát Linh

………………………………….. Quận/Huyện:  Đống Đa  Tỉnh, TP:     Hà Nội

Người nộp thay: ..........................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:……………………..  Tỉnh, TP:.....................

Đề nghị NH/ KBNN: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- (Chi nhánh/PGD nơi giao dịch) trích TK số số tài khoản ngân hàng hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □V      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: KBNN TP Hà Nội .  Tỉnh, TP: Hà Nội

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: Cục thuế TP Hà Nội...............................................................

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung khoản nộp NSNN

Số tiền

1

 

00/QT/2019

Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

3.528.326

2

 

 

Tiền phạt chậm nộp thuế TNCN

700.000

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

4.228.326

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn, bă trăm hai mươi sáu đồng

...................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

       

 

 

  Nguyễn Văn A

 

 

 

 

A.  Một số chi nhánh, PGD Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

1. PGD Thành Công. 22 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3835.1176

2. PGD Thành Công. Số 21, Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3776.5125

3. PGD Láng Hạ. K1 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 0243.772.4896

4. PGD Giảng Võ. 102 A5 Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3846.2668

5. PGD Nguyễn Chí Thanh. Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.6275.9121

6. PGD Liễu Giai. 393 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3762.2742; Fax

7. PGD Đội Cấn. 126 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3762.2742

8. PGD Văn Cao. 121 Văn Cao, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3761.7488

9. PGD Vĩnh Phúc. 103K Vĩnh Phúc 2, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3761.4269

10. PGD Thụy Khuê. Số 5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. ĐT/Fax: 024.3823.1870

11. PGD Chùa Láng. 185 Chùa Láng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3259.5097

12. PGD Thái Hà. Số 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3514.9002

13. PGD Trung Hòa. Số 33 đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3556.1095

14. PGD Phương Nam. 684 Đường Láng, Đống Đa, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3748.0420

15. PGD Tràng An. Số 191 Giảng võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3736.7936

16. PGD Tây Hồ. 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐT/Fax: 024.3719.9966/ 024.3719.5337

 

B. Các Phòng Giao dịch của BIDV – Chi nhánh Sở Giao dịch 1

1. Tại Trụ sở chính: Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.22234234 Máy lẻ 128/106

2. PGD Lotte tower: Tòa nhà Lotte Tower, số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.35133823 Máy lẻ: 102/103

3. PGD Quốc Tử Giám: Số 2 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024.37326385 Máy lẻ 101/103

4. PGD  Ngô Thì Nhậm: Số 58A Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.62782599/42

5. PGD Khâm Thiên: Số 23 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024.62754287

6. PGD Hòa Bình: Tòa nhà Hòa Bình Green City, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.66646982/83/85

C. Các Phòng giao dịch của Vietcombank – CN Sở giao dịch

1. Vietcombank – CN Sở giao dịch: 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 02438268045.

2. Vietcombank – CN Sở Giao dịch - PGD Hàng Bún: Số 55 Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 02437151621

3. Vietcombank – CN Sở Giao dịch - PGD Trần Quang Khải: Tầng 1 Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ĐT: 02439363024

4. Vietcombank – CN Ba Đình - PGD Pacific Place: Số 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ĐT: 02439369040

5. Vietcomban – CN Hà Nội - PGD số 2: 33 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ĐT: 02439422214

6. Vietcombank – CN Hoàn Kiếm - PGD số 4:Số 29B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ĐT: 02439360879

7. Vietcombank – CN Sở giao dịch - PGD Lê Trọng Tấn: Số 20 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội;

ĐT: 02435665717

D. Các Phòng giao dịch của Agribank – Chi nhánh Hà Nội.

1. PGD Số 1: Số 7 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

ĐT: 02436369682.

2. PGD Ba Đình: số 51 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 02437346378

3. PGD Bạch Đằng: Số 87 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội;

ĐT: 0243942613

4. PGD Chợ Hôm: Ki ốt 11-13-14-15 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 02439437663

5. PGD Giảng Võ: Số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 02437711486

6. PGD Hai Bà Trưng: Số 60 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

ĐT: 02438228577

7. PGD Khương Trung: Số 185 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội;

ĐT: 02435665570

8. PGD Linh Lang: Số 79 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 02437668731

9. PGD Minh Khai: Số 78-80 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

ĐT: 02436243571

10. PGD Ngọc Hà: Số 171 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 02437225386

11. PGD Nghĩa Đô: Số 48 Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội;

ĐT: 02437569331

12. PGD Quang Trung: Số 83 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội;

ĐT: 02435372977

13. PGD Quán Thánh: Số 144A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội;

ĐT: 02439261734

14. PGD Tân Mai: Số 1199 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội;

ĐT: 02436616918

15. PGD Tràng Tiền: Số 27D Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ĐT: 02439361745.

16. Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Hà Nội: Số 77 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

E. Các Phòng giao dịch của MBBank – Chi nhánh Điện Biên Phủ.

1. MBBank – Chi nhánh Điện Biên Phủ: Số 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024.3823.2883.

2. PGD Lý Nam Đế: Số 14C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 024.3733.1668.

3. PGD Giảng Võ: Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 024.6273.116.

4. PGD Quán Thánh: Số 192A/1 và 192A/2 Phố Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT. 024.6273.4122.

5. PGD Hoàng Cầu: Tầng 2,3,4 số 67 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 024.6258.9888.

6. PGD Trúc Bạch: Số 20, phố Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.; ĐT: 024.3929.0880.

Tags: