Theo khoản 2, điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy: Người nộp thuế có thể sử dụng biên bản dạng điện tử để ghi nhận việc thu hồi, hủy, điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử.

Tính pháp lý: Biên bản điện tử này chỉ có hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Trên file PDF, XML, Word, Excel... bắt buộc phải có "chữ ký điện tử" của các bên liên quan.

2. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật: Chữ ký số phải được cấp bởi các tổ chức đã được các cơ quan chính phủ cấp phép; Tại thời điểm ký chữ ký số còn hiệu lực; Chữ ký số ở trạng thái không bị thu hồi

Hiện nay có một số nhà cung cấp hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử đã triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tuy nhiên tôi nhận thấy có đơn vị làm phần mềm không đạt yêu cầu, tạo ra các biên bản điện tử không hề có chữ ký điện tử trên file PDF (chỉ có hình vẽ đã ký, không hề có chữ ký điện tử nào hết). Các văn bản không có chữ ký điện tử này sẽ không có giá trị pháp lý, đây sẽ là rủi ro lớn nếu sau này cơ quan thuế thanh kiểm tra doanh nghiệp.

Bộ thông tin và truyền thông có trang web kiểm tra chữ ký điện tử online, sử dụng rất dễ và tiện, mọi người có thể truy cập và sử dụng tại địa chỉ: http://digisign.vn

(ứng dụng hỗ trợ kiểm tra các định dạng .pdf, .docx, .xlsx, .pptx, .xml)

Link hướng dẫn: https://chukyso24h.vn/xem-bai-viet/321/kiem-tra-chu-ky-so-va-tinh-toan-ven-cua-file-xml-sau-khi-ky-dien-tu.html

Hãy comment kết quả kiểm tra của các bạn nhé!

Tags: