Ngày 22/05/2017, Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký giấy phép số 225/GP-BTTTT cho phép nhà cung cấp NEWTEL-CA tiếp tục cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng đến 14/07/2021.

Nội dung giấy phép:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 225/GP-BTTTT                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

GIẤY PHÉP
CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
(Có giá trị đến hết ngày 14/07/2021)
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

      Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005
      Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP; Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP
      Căn cứ nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ thông tin và truyền thông.
      Căn cứ thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và các thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT;
      Xét Đơn kèm Hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công công ngày 29/3/2017 của Công ty cổ phần viễn thông NEW-Telecom;
      Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

NAY CHO PHÉP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NEW-TELECOM

      Tên giao dịch tiếng Anh: Newtel-CA, có trụ sở tại Tầng 3, tòa nhà GP Invest, số 170 đường La Thành, Phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105184322 do sở Kế Hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 3 năm 2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 30 tháng 12 năm 2015 được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng với nội dung như sau:

      Điều 1:
1. Tên giao dịch của tổ chực cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là: NEWTEL-CA
2. Phạm vi và đối tượng cung cấp dịch vụ
Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng Newtel-CA được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.
3. Loại chứng thư số
Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng Newtel-CA được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số sau: chứng thư số cho cá nhân và cho doanh nghiệp.
4. Các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng
Hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công công Newtel-CA phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực.

      Điều 2
Ngoài các quy định tại Điều 1, Công ty cổ phần viễn thông NEW-TELECOM có trách nhiệm:
1. Thực hiện nâng cấp, cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống kỹ thuật, phương án kinh doanh khi có yêu cầu của Bộ thông tin và Truyền thông.
2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng.
4. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại phí, lệ phí theo quy định.
5. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
7. Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tags: