Nội dung nâng cấp HTKK v3.8.2 iHTKK 3.6.2, eTAX 1.4.2, iTaxViewer  1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính, nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ.

>>Nâng cấp phần mềm HTKK 3.8.2, iTaxViewer 1.4.4 đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC
>>Tải phần mềm HTKK 3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4
>> Phần mềm HTKK 4.0 (Thí điểm áp dụng cho doanh nghiệp ở Thái Bình, Phú Thọ)

1. Đáp ứng thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

 • - Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a
 • - Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b
 • - Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục
 • - Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ
 1. 2. Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:

 • - Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
 • - Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT
 • - Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN,  03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04
 • - Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT
 • - Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT
 • - Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
 • - Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
 • - Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
 1. 3. Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:

 •      Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:
  - Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01
  - Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02
  - Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03
  - Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04
 1. 4. (Riêng ứng dụng eTax) Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế:

 • - Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý)
 • - Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02
 • - Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03
Tags: