BHXH Tỉnh Hòa Bình: 0218.3852198    -  0218.3853.037; Số fax: 02183.856.763;
BHXH Thành phố Hoà Bình: (Đã sáp nhập vào BHXH Tỉnh Hòa Bình)
BHXH huyện Kỳ Sơn: (Đã sáp nhập vào BHXH Tỉnh Hòa Bình)
BHXH huyện Mai Châu:  0218.38567327 
BHXH huyện Cao Phong: 0218.38567327 
BHXH huyện Lạc Sơn: 0218.3861188 
BHXH huyện Lạc Thủy: 0218.3874329
BHXH huyện Yên Thủy: 0218.2217928 
BHXH huyện Kim Bôi: 0218.3871116 
BHXH huyện Tân Lạc: 0218.3834111 
BHXH huyện Lương Sơn:  0218.3824234 
BHXH huyện Đà Bắc: 0218.3827321

Tags: