BHXH QUẬN -HUYỆN HỌ TÊN 
NGƯỜI HỖ TRỢ
CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
Cố định Di động
BHXH Tỉnh Vũ Quốc Vương Tổ trưởng TP.CNTT    
Võ Thị Hường Tổ phó PTP.Phòng Thu    
Trần Hữu Phú Tổ viên CV.CNTT    
Vũ Duy Đông Tổ viên CV.CNTT    
Trần Quang  Tổ viên CV.Phòng Thu    
Nguyễn Hồng Phước Tổ viên CV.Phòng Thu    
 

Tags: