Theo công văn trên, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng ứng dụng hỗ trợ kê khai BHXH và hệ thống tiếp nhận, trả kết quả nộp các loại tờ khai BHXH. Phần mềm KBHXH được cung cấp cho doanh nghiệp tải về và sử dụng miễn phí.
Link download phần mềm KBHXH
Cổng thông tin tiếp nhận tờ khai và trả kết quả: http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn


Nội dung công văn:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 614/CV-CNTT
V/v: Triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

        Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành, Trung tâm Công nghệ thông tin ( Trung tâm) đã xây dựng Phần mềm Giao dịch điện tử thay thế phần mềm Giao dịch điện tử hiện tại (Phiên bản 1.0). Để đảm bảo phần mềm mới hoạt động ổn định. Trung tâm thông báo một số nội dung như sau:

1. Phần mềm cổng thông tin điện tử sẽ được cài đặt với tên miền: http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

2. Bộ cài đặt phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ triển khai tại cơ quan BHXH được cập nhật tại địa chỉ FTP cung cấp phần mềm của ngành (ftp://ftp.vssie.gov.vn). Hướng dẫn của phần mềm được cập nhật kèm theo tên FTP.

3. Bộ cài đặt phần mềm Kê khai bảo hiểm xã hội được cập nhật trên cổng thông tin điện tử (http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/)

4. Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

- Thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động trong phạm vi quản lý các nội dung:

+ Các đơn vi sử dụng lao động đang giao dịch trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam thực hiện đăng ký lại thông tin theo mẫu số 01/ĐK- GĐ tại phụ lục 2 Quyết định số 528/ỌĐ-BHXH.

+ Các đơn vị sử dụng lao động đang thực hiện giao dịch hồ sơ qua mạng (không dùng chữ ký số) chuyển qua đăng ký lại vả thực hiện giao dịch trên cổng thông tin điện tử mới (http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn).

- Tổ chức triển khai phần mềm Tiếp nhận và quả lý hồ sơ mới trong cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện.

- Chấm dứt toàn bộ việc liên hệ, hỗ trợ giữa cơ quan BHXH với Công ty cổ phần TS24; Thực hiện sao lưu sau đó xóa toàn bộ dữ liệu và không để thất thoát dữ liệu trên máy chủ của TS24; Trả lại máy chủ của Công ty cổ phần TS 24 đang đặt tại cơ quan BHXH.

- Không tiếp nhận mới hồ sơ trên hệ thống phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cũ; Giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý trên hệ thống cũ.

5. Thời gian triển khai hệ thống mới dự kiến bắt đầu từ ngày 16/11/2015.

Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng quản lý và phát triển phần mềm - Số điện thoại: 04.37753944) để được hỗ trợ thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để biết);
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để biết);
- Các Ban; Thu, Sổ-thẻ; Pháp chế; Văn phòng
- Lưu; VT, PM.

 

Tags: